آيا كسب و كار اينترنتي براي كسب و كارهاي كوچك شما مناسب است؟
براي آنكه در وسط كار نااميد نشويد و كار را نيمه تمام رها نكنيد بايد نكاتي را در خصوص كسب و كار اينترنتي بدانيد: كسب و كار اينترنتي چيست و افراد مخاطب چه كساني هستند.
تنها بعد از درنظرگرفتن اين اصول ميتوانيـد اسـتراتژي كسب و كار اينترنتي و كارايي آن را براي خود تشخيص دهيد . در اينجا سعي كردم تا موضوعات بالا را به ٥ دسته طبقـه بندي كنم تا خط مشي براي شما باشند.

1- در كسب و كار شما ، كسب و كار اينترنتي محتوايي است كه در راستاي حضور شما در اينترنت ميباشد. زماني كـه اينترنـــت تـــازه پـــا بـــود ، هـــر كـــس بـــراي حـــس رقابـــت مجبـــور بـــود آنـــرا تهيـــه كنـــد و در حقيقـــت دروازه هاي آنرا بگشايد، درست زماني كه به جامعه عمومي راه پيدا كـرد ، امـا جهـان علـم و آكادميـك همچنـان بـا آن مخالف بودند.

موارد مشابهي مانند اينترنت بسيار وجود داشته است ، اما هيچكدام كارايي آنرا نداشـته انـد. در ايـن عـصر جديد با تاجران نگران و آشفته بسياري مشاوره كردم كه بسيار در كارشان مضطرب بودند . در آنزمان اينترنـت تنهـا يـك وسيله بازاريابي بود نه كمتر و نه بيشتر . بنابراين تنها به آنها گفتم كه : " اينترنت تنها روشي ديگر براي سـهيم شـدن در اطلاعات است، آن وسيله اي ديگر است. " پيام من امروز و آينـده ايـن اسـت كـه اينترنـت شـما را قـادر مـي سـازد تـا محصولات را به مصرفكننده خود بفروشيد و يا منتقل سازيد. اگر يك وسيله مناسب باشد ، پس از آن استفاده كنيد، در غير اينصورت آن را رها سازيد.

2-  كسب و كار اينترنتي اين امكان را براي شما فراهم مي سازد تا اطلاعات را از مشتريان جمـع آوري كنيـد و از طريـق وب سايت ، بازاريابي و فروش را انجام دهيد . اگرچه اين اطلاعات در مورد سفارشات است، اما شما همچنين ميتوان يد از مشتريان خود درخصوص اينكه چه كساني هستند ، محصولات را به كجـا منتقـل مـي كننـد ، روش نقـل و انتقـال آنهـا چيست و سؤالهاي ديگر كه مايل هستيد بدانيد اطلاعات بدست آوريد.

بعلاوه كسب و كار اينترنتي شما را قادر مي سـازد تا به اطلاعات كارت اعتباري در اينترنت دست يا بيد. زماني كه اطلاعات جمع آوري شـد كـسب و كـار اينترنتـي موجـب  مي شود تا در هر ثانيه كسب و كاري را انجام دهيد . شما در آن نه تنها به تبليـغ ، بازاريـابي و فـروش مـي پردازيـد بلكـه  مي توانيد حسابهاي دريافتي و پرداختي خود ك را نيز كنترل كنيد و از نظر فني شما را حمايت مي نـد تـا بـه ايـده هـايي دست يابيد و همه آنها از منبع منفردي است كه همان وب سايت مي باشد.

3- كسب و كار اينترنتي مي تواند يك راه حل كامل تلفيقي در خصوص كسب و كار باشد. زماني كـه بـه يـك راه حـل كسب و كار اينترنتي نظر بيفكنيد، بايد جريان اطلاعات را از وب سايت خود به عملكردهاي اداره وو دفتر در نظر بگيريد. آيا شما مايليد تا مصرف كننده با فشار يك دكمه اطلاعات را وارد پايگاه داده كند، دستور العملهاي حمل و نقل را به انبار بفرستد، كارت اعتباري را فعال سازد، داده ها را وارد سيستم حساب شما بكنـد، و زمانيكـه در حـال خو انـدن روزنامـه صبح هستيد فنجاني از قهوه جلوي شما قرار گيرد؟

اين امر به شما بستگي دارد كه تا چه اندازه بخواهيد روند كـار شـما الكترونيكي باشد. بدون توجه به تلفيق كلي، بايد فرآيند را از شروع تا پايان قبل از آنكـه عملـي را صـورت دهيـد درك كنيد. اگر اين فرآيند را درك نكنيد ،بايد دوباره طرحريزي و كار را از ابتدا شروع كنيد كه اين عمل بسيار گران است. اين هزينه براي مدت يكماه از ٢٠٠ تا هزاران دلار است كه همه اينها با تفاوت ميـان اسـتفاده از Quicken و بـه مخـاطره  انداختن سرمايه در كاسبي قابل مقايسه است.

4- دنياي آن لاين ر اه حلهاي كسب و كار اينترنتي بسياري دارد كه با يك نياز خاص سـازگار اسـت ماننـد يـك مغـازه آرايش كه داراي محصولاتي براي بدن است. اگر احساس مي كنيد كه به اندازه كافي اطلاعات در خصوص بهترين راه حل نداريد، در نتيجه واقعا : تنها هستيد. ميتوانيد به راحتي اين مشكل را حل كنيد.

با يك فرد باتجربه كار كنيد، او به شما كمك مي كند كه نه تنها موضوعات فني راه حل كسب و كار اينترنتي را دريابيد، بلكه به موضوعات تجـاري نيـز دسـت يابيد. آن افراد خبره ميتوانند مشاوران اينترنتي ، تنظيمكنندگان سيستم و افراد دانا در امور بازاريابي فني باشند.

5- كسب و كار اينترنتي بخشي از چگونگي عملكرد تجاري شماسـت .البتـه اجـراي آن گـران اسـت، امـا بعنـوان يـك سرمايهگذاري بايد به آن نظر افكند. در عوض شما داراي ٤٠١ تهيه كننده، فضاي مناسب كار، پرسنل اصلي، يا حساب تجاري گسترده هستيد. در حقيقت كسب و كار اينت رنتي بهترين انتخاب در كسب و كار است.

آيا شـما قـصد داريـد كـه كسب و كار روزانه آن لاين داشته باشيد؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، بايد بـا بخـشهاي فـروش ، بازاريـابي ، امورمـالي، خدمات مشتري، سيستم هاي اطلاعاتي، عملكرد شبكه ارتباطي، كاركنان پشتيباني و متصديان پذيرش سروكار داشته باشيد تا مطمئن شويد كه به همه بخشهاي يـك راه حـل تـسلط داريـد و در خـصوص آن بـه افـراد آگـاهي مـي دهيـد. 
منبع:old.roshd.ir