چطور خرید کنیم

۳ سبد خرید را بررسی و پرداخت کنید
۲ بوسیله فروشگاه محصولات را انتخاب کنید
۱ وارد باشگاه مشتریان شوید، عضو نیستید؟

در صورت مشاهده هرگونه مشکل و یا تمایل یه مشاوره و بررسی با سیستم پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

مشاوره

تلفن:0917 710 6697
همراه:0912 890 6697
هر سوالی داشتید دریغ نکنید و با ما تماس بگیرید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

سوالات متداول

سوالات متداول

   معمولا در پروژه ها سوالاتی زیادی برای کار فرما ایجاد می شود که آیا استفاده از منابع انتخاب شده و سروی ها معقول می باشد یا خیر، در زیر برخی نتایج  و تفاوت های بین دیتابی های MySQL , Microsoft SQL درح شده که از سایت http://db-engines.com برداشت شده است.

لینک صفحه : http://db-engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL   اینک نمودار: http://db-engines.com/en/ranking_trend   لینک جدول: http://db-engines.com/en/ranking

لینک تفاوت ها در سایت ویکی پدیا: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems
 
Operating system support                      
The operating systems that the RDBMSes can run on.                  
                       
  Windows OS X Linux BSD UNIX AmigaOS Symbian z/OS iOS Android OpenVMS
Microsoft Access (JET) Yes No No No No No No No No No No
Microsoft SQL Server Yes No No No No No No No No No No
Microsoft SQL Server Compact (Embedded Database) Yes No No No No No No No No No No
MonetDB Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No
MySQL Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ? Yes[19] No
SQL Anywhere Yes Yes Yes No Yes No No No No Yes No
SQLBase Yes No Yes No No No No No No No No
SQLite Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Maybe Yes Yes No
 
Limits                    
Information about data size limits.                    
                     
  Max DB size Max table size Max row size Max columns per row Max Blob/Clob size Max CHAR size Max NUMBER size Min DATE value Max DATE value Max column name size
Microsoft Access (JET) 2 GB 2 GB 16 MB 255 64 KB (memo field), 1 GB ("OLE Object" field) 255 B (text field) 32 bits 100 9999 64
Microsoft Visual Foxpro Unlimited 2 GB 65,500 B 255 2 GB 16 MB 32 bits 1 9999 10
Microsoft SQL Server 524,272 TB (32 767 files * 16 TB max file size) 524,272 TB 8,060 bytes (Unlimited)6 30,000 2 GB 2 GB6 126 bits2 1 9999 128
Microsoft SQL Server Compact (Embedded Database) 4 GB 4 GB 8,060 bytes 1024 2 GB 4000 154 bits 1 9999 128
MonetDB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 64 bits 0 #######  ?
MySQL 5 Unlimited MyISAM storage limits: 256 TB; Innodb storage limits: 64 TB 64 KB3 40,964 4 GB (longtext, longblob) 64 KB (text) 64 bits 1000 9999 64
Oracle Unlimited (4 GB * block size per tablespace) 4 GB * block size (with BIGFILE tablespace) 8 KB 1,000 128 TB 32,767 B11 126 bits −4712 9999 30
 
Score (logarithmic scale)DB-Engines RankingOracleMySQLMicrosoft SQL ServerMongoDBPostgreSQLDB2Microsoft AccessCassandraSQLiteRedisSAP Adaptive ServerElasticsearchTeradataSolrHiveHBaseFileMakerSplunkSAP HANAInformixNeo4jMemcachedMariaDBCouchbaseCouchDBAmazon DynamoDBFirebirdNetezzaVerticaMicrosoft Azure SQL DatabaseRiak KVIngresGreenplumMarkLogicSphinxdBASEAmazon RedshiftImpalaEhcacheHazelcastOrientDBInterbaseGoogle BigQueryTitanRavenDBRethinkDBSAP IQJackrabbitSpark SQLCloudantHyperSQLSAP SQL AnywhereAdabasGoogle Search ApplianceAerospikeH2DerbyGemFireBerkeley DBInfluxDBAccumuloOracle CoherenceUniData,UniVerseVirtuosoSAP Advantage Database ServerAmazon SimpleDBMaxDBRRDtoolTimesTenCachéOracle NoSQLmSQLOpenEdgeAmazon CloudSearchInfinispanDatameerTeradata AsterMicrosoft Azure DocumentDBMemSQLPouchDBDrizzleIMSJenaApache DrillDatomicDb4oAmazon AuroraLevelDBVoltDBPercona ServerGraphiteEnterpriseDBSednaSesameArangoDBVersant Object DatabaseOpenTSDBParAccelKdb+CloudKitMonetDBSQLBaseInfobrightMicrosoft Azure SearchjBASED3TaminoMnesiaRed BrickOracle RdbObjectStoreDataEaseBaseXNuoDBIDMSGiraphModel 204IBM dashDBR:BASEGoogle Cloud DatastoreGridGainAltibaseNorthgate RealityHadapt1010dataEmpresssolidDBTiberoAlgebraixCubridNonStop SQLClustrixAllegroGraphHypertableKognitioVectorwiseDBISAMGT.MInfiniDBTokuDBDatacom/DBNCacheObjectivity/DBPervasive PSQLMatisseHAWQZODBOpenInsightStardogOpenBaseSciDBXapianFrontBaseVistaDBWiredTigerRocksDBITTIAPerstNexusDBRainstorWebSphere eXtreme ScaleSplice MachineGemStone/SObjectDBTokuMXXAPTokyo CabinetIndicaSqrrlClusterpointSQL.JSInfiniteGraphHibariGenieDBHFSQL4storeMapDBEvent StoreProject VoldemortTokyo TyrantScimoreDBTransLatticeeXist-dbMimer SQLeXtremeDBTransbaseElevateDBStarcounterModeShapeScaleBaseLucidDBXtremeDataSparkseeDataupiaVelocityDBBrightstarDBRedStoreEXASolutionRaptorDBSTSdbGlobalsDBAkibanSiaqodbSearchBloxKairosDBc-treeACEHyperGraphDBSisoDbScaleDBScalarisHyperDexGoogle Cloud BigtableCrate.IOWebScaleSQLRedlandWakandaDBOpenQMFlockDBInfoGridKyoto CabinetKyoto TycoonStrabonWhiteDBTerrastorePostgres-XLVelocityGraphMulgaraPrometheusTrafodionTarantoolAxibaseJasDBRasdamanEJDBGraphDBDruidNEventStoreScaleOut StateServerJadeJethroDataAlaSQLUpscaledbBlazegraphValentina ServerRiak TSEloqueraCitusDBGraphBaseDydraSmallSQLVersant FastObjectsLightCloudScyllaDBTajoTempoIQSenseiDBSequoiadbDBSightCodernityDBHyperLevelDBCompassCubicWebBangdbJustOneDBQuasardbPrecogLokiJSLinterSrch²EllipticsDeepSQLEndecaFoundationDBFleetDBSparkleDB1/11Jan 2013Jul 2013Jan 2014Jul 2014Jan 2015Jul 2015Jan 201641020401002004001k2kAugust 2014 Microsoft SQL Server: 1 242.498© February 2016, DB-Engines.com

Click at a system in the legend

<