انتخاب یک مدیر و تفویض اختیار به وی از جمله تصمیماتی است که هم در آینده یک شرکت و هم آینده کارکنان آن می تواند نقشی کلیدی داشته باشد.
اگر مدیر هستید و تصمیم دارید اختیارات مهمی را به شخص تازه ای واگذار کنید، ضروریست که کلیه جوانب این امر را در نظر گرفته و پیامدهای آن را از قبل پیش بینی نمایید.
با این حال سه قانون کلی در این رابطه وجود دارند که با رعایت آنها می توانید تا حدود زیادی از وقوع پیامدهای منفی و تصمیم گیری نادرست در این باره جلوگیری به عمل آورید.


قانون اول: در هنگام تفویض اختیار به یک مدیر، اختیار تام به او دهید
وقتی شما به عنوان مدیر، یک فرد متخصص را در پست اجرای مرتبط با مهارتش، منصوب می کنید، باید اختیار تام به او دهید و هرگز نباید در فکر یک تصمیم جایگزین باشید.
به عنوان مثال، تصور کنید یک مدیر جدید را به سِمَت رهبری یک گروه کاری منصوب کرده اید؛ در خفا نزد افراد گروه می روید و بدون اینکه مدیر جدید متوجه شود، به آنها می گویید: «کارها را زیر نظر مدیر جدید شروع کنید، ولی نگران نباشید. اگر او تصمیم اشتباهی گرفت، من تصمیم دیگری می گیرم و همه چیز را درست می کنم».
در صورتی که این گونه رفتار نمایید، اشتباه بزرگی را مرتکب شده اید. زیرا همین نحوه مدیریت موجب می شود مدیران و روال های کاری را دست کم بگیرید و از سوی دیگر از دید افراد سازمان نیز جدی گرفته نشوید.

قانون دوم: اطرافتان را با افراد بهتر از خود پر کنید
با این کار می توانید با اعتماد بیشتری اختیارات را به اطرافیانتان واگذار کنید. به عنوان مثال با اطمینان می توانید سِمَت مدیریت محصول را به فردی بهتر از خود واگذار کنید و مطمئن باشید وظیفه پست مذکور را بهتر از شما انجام می دهد.

قانون سوم: افراد گروه را مطلع کنید که چه کسی تصمیم گیرنده است
گاهی یک تیم کاری، که تحت مدیریت فرد دیگری فعالیت می کنند، ممکن است تصور کنند شما به عنوان مدیر کل، باید آنها را رهبری کنید. به منظور ممانعت از این سوء برداشت، باید به افراد گروه بگویید که اینجا شما تصمیم گیرنده نیستید و در واقع مدیر گروه، تصمیمات نهایی را اتخاذ می کند.
منبع:digiato.com