با توجه به اینکه هدف  تدوین استراتژی می باشد لذا فرآیند تدوین استراتژی مورد بررسی قرار می گیرد و یادآور می شود که تعیین استراتژی فرآیندی دارد که مراحل آن عبارت است از:
تعیین ماموریت بنگاه،
بررسی برای تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی
همین طور فرصت ها و محدودیت های بیرونی
تحلیل عوامل کلیدی داخلی و خارجی
اهداف میان برد و استراتژی های شرکت و . . . .
استراتژی ها بایستی با توجه و استفاده هر چه بیشتر از نقاط قوت داخلی، کنار زدن نقاط ضعف، بهره گیری از فرصت های بیرونی کلیدی و احتراز از محدودیت های بیرونی تعیین شوند. به علاوه، باید توجه کرد که در حین اجرای استراتژی ممکن است که ساختار موجود مانع اجرای برنامه ها شود.
برای تنظیم استراتژی سه فعالیت مهم صورت می گیرد: تحقیق، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری
باتوجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج بدست آمده، استراتژی های مناسب در هریک از حوزه های عملیاتی به شرح زیر .مشخص گردید

الف:حوزه مالی
۱- سرمایه گذاری مشترک با شرکت های داخلی در موسسات مالی
۲- یکپارچه سازی سیستم های مالی با سازو و کار های ارزی برای مقابله با تهدیدات ارزی
۳- سرمایه گذاری نقدینگی شرکت جهت کاهش ریسک نوسانات ارزی و تورم
۴- سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای دیگر صنعت برای افزایش سود دریافتی و مقابله با تهدیدات مالی خارجی و افزایش هزینه های تولید

ب: حوزه منابع انسانی:
۱- طبقه بندی اعضای سازمان و مدیریت بر برنامه های نگهداری و رها سازی
۲- ایجاد باشگاه مشترک برای افزایش حس مشارکت جویی در افراد
۳- اخذ راهکارهایی از خود نیرو های انسانی برای یافتن گردش شغلی مناسب همراه با مدیریت عملکرد برای سنجش راه کارها
۴- استفاده از سیستم نظام پیشنهادات برای بهبود وضعیت مشارکت و حس تعلق به سازمان
۵-افزایش حس تکریم، شادی و نشاط در محیط کاری و روابط توأم با صمیمت در رابطه بین رهبر-پیرو برای بهبود تعلق و وفاداری سازمانی کارکنان شرکت

ج: حوزه بازرگانی :
1- ادغام بیشتر با پیمان کاران و تامین کنندگان با هدف افزایش بهره وری برای پیشی گرفتن از رقبا
2- التزام تأمین کننده به بستن قراردادهای بلند مدت با قیمت های توافقی
3- التزام تأمین کننده داخلی به گارانتی کیفیت برای تضمین نقطه قوتها یا مزیتهای رقابتی برای شرکت
4- تعریف و استاندارد سازی تلورانس قطعات با شرایط مطلوب سازمان
5- افزایش مکانیزمهای نظارتی بر شرکتهای تولیدی قطعات و در صورت عدم رعایت الزامات کیفی، به سرعت شرکت به دنبال جایگزین باشد.

د: حوزه بازاریابی و فروش:
1- استفاده از مکانیزمهای تبلیغاتی و ارائه تسهیلات به فروشندگان خرد و نمایندگی ها برای افزایش کسب سهم بازار
2- تاکید بسیار زیاد بر بهبود کیفیت قطعات
3- بهبود و توسعه سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری جهت پوشش نیازهای مشتریان
4- ایجاد سیستمهای شناسایی فروش از دست رفته برای برنامهریزی های آتی
5- ارائه تبلیغات موثر و متناسب با توانمندی های فنی شرکت

ه: حوزه خدمات پس از فروش:
1- همگام سازی کنترل و نظارت با شبکه خدمات پس از فروش برای حفظ کیفیت
2- افزایش تأمین کنندگان با هدف کاهش ریسک جایگزینی
منبع:khooyeh.ir